KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Közhasznúsági jelentés és Beszámoló 2011 – Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület

Szt Márton Ifjúsági és Vizisort Közhasznú Egyesület
2318 Szigetszentmárton Duna u. 4/b.

2011. évi
Közhasznúsági
jelentés

Szigetszentmárton, 2012. február 25.

Bíró Csaba
elnök

Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 512 ezer Ft, a saját tőke 0 Ft. Ez utóbbinak oka, hogy egyesületünk a tárgyévben került bejegyzésre, így új szervezettként, alapításkor nem volt saját tőkénk. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti Eredménykimutatásából.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Egyesület 0 Ft állami támogatást kapott. Egyesületünk tárgyévben alakult meg, mely alapvetően korlátozta lehetőségeinket. Helyi önkormányzati támogatásra – a bejegyzést megelőzően véglegesített költségvetés és annak forráshiányos volta miatt – nem volt keret.
Egyesületünk költségvetési támogatást nem kapott. Támogatást csak magánszemélyektől kaptunk.
A 2. és az 5. sz. mellékletben látható a kimutatás.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyona) 154 ezer Ft összeggel növekedett. A növekedés esetünkben az alapítástól számított bevételei és fel nem használt, illetve fejlesztési célokra tartalékolt összeget jelent. Tekintettel, hogy alaptőke és induló vagyon nélkül alapítottuk Egyesületünket.
Törekszünk arra, hogy az adott évben az alaptevékenységéhez kapcsolódóan szervezett programokból származó bevételeit maradéktalanul fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Az ilyen programokból származó bevételek – terveink szerint – nem képezhetik az Egyesületi vagyon gyarapodásának alapját.
Ez évben – takarékos és megfontolt gazdálkodásunknak eredményeként – sikerült megalapozni a működési tartalékot, így sikerült megteremteni az Egyesület további működésének biztonságát.
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk céljai közt a legfontosabb – s közösségünk létrejöttének egyik alapja – a településen nagy hagyománnyal és múlttal bíró „vizes élet” megismertetése a gyerekkel. E munkánk egyik pillére a vizitúrák és más kapcsolódó programok, rendezvények. Ebből a közhasznú tevékenységből származó bevételeink és cél szerinti juttatásaink teljes mértékben lefedik egymást. Mint ahogyan az Eredménykimutatás (1. sz. melléklet) Összes közhasznú bevétel Egyéb sorában látható 257 ezer forint bevételünket, mely a programok részvételi költségeit takarják, a Cél szerinti természetbeni adómentes jutatásként (262 ezer forint) teljes egészében felhasználtuk. Az ilyen jellegű bevételeinkből a későbbiekben sem szándékozunk eredményt elérni vagy felhalmozni.
Részleteiben jelentésünk 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk költségvetési forrásból és annak alrendszereiből NEM kapott támogatást. Az oka – Egyesületünk a tárgyévben alakult, így az érvényben lévő jogszabályok szerint, lehetősége is erősen korlátozott volt ilyen források elérésére, illetve az állami támogatások elmaradása és a pályázati lehetőségek csökkenése is szerepet játszott.
Ugyanakkor magánszemélyektől kaptuk támogatást.
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben költségtérítésben nem részesültek, összegét tekintve 0 Ft-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
A kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk célja, hogy a felnőtt korosztály bevonásával elősegítse és támogassa a gyermekek és az ifjúság sportéletét (helyi csónakház fenntartása és fejlesztése, vizitúrák, versenyek és más programok szervezése) és ezzel hasznos alternatívát nyújtson a szabadidejük eltöltéséhez. Megismertesse velük a vizes élet hagyományait, illetve a viziközlekedés és a vizisportok szabályait, a környező táj és természet közös felfedezése révén pedig hozzájáruljon egy környezettudatos és természetszerető, egymással szolidáris, testileg és szellemileg egészséges jövő nemzedék neveléséhez. Az Egyesület tevékenységét a helyi általános iskola nevelési és oktatási céljaihoz illeszkedve, az iskolával szoros együttműködésben fejti ki. Az Egyesület aktív segítő szerepet vállal a helyi közösségi életben, valamint kapcsolatot kíván kiépíteni más hazai és külföldi iskolákkal, illetve vizisport szervezetekkel.

7.1. A gyermekeke és az ifjúság sportéletének és szabadidejének hasznos eltöltése:

Egyesületünk legfontosabb tevékenysége terén sikerekről számolhatunk be. A korábbi évek gyakorlatát követve péntek délután – és új alkalmat teremtve – szombat délelőtt evezési gyakorlatot, sportolási lehetőséget biztosítunk és nyitva tartjuk a csónakházat bárki számára. Sikerült az iskola pedagógusaival és a szülőkkel együtt egy 10-15 fős állandó létszámot elérnünk ezen alkalmakon, de volt nap mikor ennél is több gyerek jött el. Az iskola létszámát és a életkori korlátokat figyelembe véve az iskolás gyerekek kb. 30%-át sikerült szabadidejének aktív, sportos eltöltésére mozgósítanunk. A részvételi hozzájárulási nyilatkozatot több mint 40 gyermek szüleitől kaptunk. Valamint fontos megemlíteni, hogy helyi működésünk szélesedni látszik, mert a környező településekről és néhány esetben Budapestről is érkeztek hozzánk érdeklődő és visszatérő gyerekek. Szám szerint 30 alkalommal 365 gyermek és 136 felnőtt vett részt csak a „vizes „ rendezvényeken.

7.2. Felnőtt korosztály bevonásával a helyi csónakház fenntartása és fejlesztése

E területen is komoly előrelépésről számolhatunk be. Az önkormányzattal sikeresen létrejött a bérleti szerződés, mely 25 éves időtartamra szól. Az csónakház felújítást megkezdtük, mely során a külső homlokzat elkészült. A belső festés és átalakítás, szépítés 2012. év első negyedévében várhatóan szintén befejeződik. Mind a felújítás, mind a folyamatosan felmerülő karbantartási munkákra sikerült a kellő mértékben bevonni tagjainkat és önkénteseket. Ennek teremtet lehetőséget a magánszemélyektől e célra kapott adományok.

7.3. Vizitúrák, versenyek és más programok szervezése

Az elmúlt év során saját szervezésben 1 alkalommal 3 napos túrára és táborozásra mentünk, 18 gyerekkel és 8 felnőtt-tel. Első évben nem terveztünk komoly túrát, hiszen a gyerek még kicsik és gyakorlatlanok. Ezen kívül részt vettünk 19 gyerekkel és 6 felnőttel a 3 napos Országos Ifjúsági Vizi Találkozón Dunaharasztiban, ahol eredményeinken túl, nagy létszámunkkal vívtuk ki más egyesületek elismerését. De ott voltunk két örsi hajóval a Hét sziget Kenumaratonon is, mely a Országos rendezvényként idén először került megrendezésre. Szerveztünk továbbá buszkirándulást (34 fő) Velencei tónál a Nemzeti park Madárdal tanösvényére és a Sukorói Ingókövekhez. A település és a közösség életében aktívan vállaltunk szerepet. Nagy megelégedéssel szóltak a Szüreti felvonulás egyik állomásának, vendéglátójaként végzett munkánkról. Sikerrel szerveztünk a településen „matrózbált” melyen közel 100 felnőtt szórakozott kellemesen és nem maradt el az elismerő szó a Karácsonyi kirakodóvásáron nyújtott munkánkért sem.

7.4. Vizes élet és hagyományainak, a viziközlekedés és a vizisportok szabályainak megismerése

Gyakorlatainkon, túráinkon és minden programunkon megmutatjuk és elmondjuk a gyerekeknek, milyen volt a „vizes élet” a mi gyerekkorunkban. Tablókat, képes beszámolót készítettünk és azokat az iskolában kifüggesztettük. Megmutattuk, megtanítottuk és begyakoroltuk a gyerekekkel azokat az ismereteket, fogásokat, módszereket, technikákat, melyekkel később maguk is képesek lesznek önállóan és felelősség teljesen „vízreszállni”. E munkák még sok gyakorlással és tanítással, de legfőképpen sok kalanddal, élménnyel, emlékkel hozza majd el a kívánt eredményt. Szabályismeretet a mindennapokban, az alkalmazás során tudjuk a leghatékonyabban és maradandóbban bemutatni, ismertetni és oktatni a gyerekeknek, hiszen nem cél, hogy mi is az iskolapadba ültessük őket és „száraz oktatásba” fogjunk.

7.5. Környező táj és természet felfedezése, környezettudatos és természetszerető, egymással szolidáris, testileg és szellemileg egészséges jövő nemzedék nevelése

Természetbarátként, „vizesekként” számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és óvjuk környezetünket. Minden alkalommal igyekeztünk megértetni a gyerekekkel, hogy a környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében folytattuk környezettudatos nevelőmunkánkat. Példát mutatunk a gyerekeknek és minden alkalommal különös figyelmet fordítottunk a környezetünk tisztaságra. Megismertettük velük azokat az állatokat és növényeket, melyekkel programjainkon, az evezéseken találkoztunk. Részt vettünk a „Fák napja” alkalmából a településen és az iskolában szervezett szemétszedési akcióban, ahol a vízpartot, a gátat és a Dunában a vízben úszó szemét begyűjtésében.
Evezési gyakorlatainkon megértették a gyerekek, hogy egymással – egy hajóban, egy „vízterületen” – együtt kell működniük, segíteniük kell a másiknak, a kissebnek, a kezdőnek, hogy „menjen a hajó”, hogy sikeresen küzdjék le az akadályokat. Mindenki megtapasztalhatta a fáradságos és nehéz evezést és a velejáró testi, lelki nehézségeket, megtanulhatta, hogy azok leküzdését közösen és egymást segítve juthat csak a „hajó kikötőbe”.

7.6. Egyesület aktív, segítő szerepet vállal a helyi közösségi életben

Az elmúlt évben több alkalommal is sikerült a helyi közösségi életben aktív résztvevőként a „vizesek” hírnevét öregbíteni. Szervezett programjainkkal igyekeztünk a település, a helyi közösségben hiánypótló szerepet betölteni. Igyekeztünk olyan hangulatot és légkört teremteni rendezvényeinken, ahol mindenki – függetlenül nézetbeli és más ellentéteiken – jól érezheti magát és tagja lehet egy aktív egyesületi életnek, melynek a közösségünk és hagyományaink megőrzése a célja. Ennek a munkánknak volt része a Matrózbál szervezése, a Szüreti felvonulás, a iskolai farsang és a Karácsonyi kirakodóvásáron vállalt szerepünk.

7.7. Kapcsolatot kíván kiépíteni más hazai és külföldi iskolákkal, illetve vizisport szervezetekkel.

Nagy eredmények érezzük és kezdeti reményinket is túlszárnyalja azon lehetőségünk, hogy már a kezdetek kezdetén sikerült egyesületünkkel a Magyar Gyermek és Ifjúsági Flottához, egyesületi szövetséghez csatlakoznunk. E szövetség tagjaként Alapszabályzatunkban megfogalmazott céljainkat sokkal hatékonyabban, nagyobb sikerrel és eredménnyel vagyunk képesek megvalósítani. Együttműködésünk minden téren, már az első évben sok lehetőséget adott. Ennek keretében vihettük a gyerekeket a szövetség által szervezett országos találkozóra is, de táborozásunk megszervezésében is nagy segítséget és támogatást kaptunk. Komoly szakmai segítséget, együttműködés és támogatási lehetőséget biztosítunk egymás számára. Sikerült más, hasonló egyesületekkel is felvenni a kapcsolatot. Több meghívásnak és együttműködési lehetőségnek is keressük a módját e szervezetekkel. A kapcsolatok elmélyítése és aktívabbá tétele a jövőben valósulhat meg.

Szigetszentmárton, 2012. február 25.

Bíró Csaba
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2012. február 25-ei ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

18203318-9499-529-13
4.Pk.60.519/2010/4.

Szt Márton Ifjúsági és Vizisort Közhasznú Egyesület
2318 Szigetszentmárton Duna u. 4/b.

2011. évi
Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Szigetszentmárton, 2012. február 25.

Bíró Csaba
elnök

Az egyszerűsített éves beszámolót a Kovácsné Erdős Klára könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület Szigetszentmárton Fordulónap: 2011.12.31
KSH: 18203318-9499-529-13
4.Pk.60.519/2010/4. Nysz.: TE-6027
MÉRLEG
Adatok eFt-ban
Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév
a b c d e
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 154
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen 154
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 154
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen 154

Bíró Csaba
Szigetszentmárton, 2012. február 25. elnök

Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület Szigetszentmárton
KSH: 18203318-9499-529-13 Fordulónap: 2011.12.31
4.Pk.60.519/2010/4. Nysz.: TE-6027

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok eFt-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 512
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetéstől
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb 69
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek 186
5. Egyéb bevételek 257
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4. Rendkívüli bevételek
C. Összes bevétel 512
D. Közhasznú tevékenység költségei 358
1. Anyagjellegű ráfordítások 91
2. Személyi jellegű ráfordítások 0
3. Értékcsökkenési leírás 5
4. Egyéb ráfordítások 262
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység költségei 0
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. Összes tevékenység költségei (D+E) 358
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 154
H. Adófizetési kötelezettség 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 154
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások 0
1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások 0
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

Szigetszentmárton, 2012. február 25. Bíró Csaba
elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje
időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi
– – – — – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – — – – – – –
– – – – – – – –
Összesen: – – – – – –

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés Előző évi összeg (eFt) Tárgyévi összeg (eFt) Változás Megjegyzés
% eFt
Induló tőke 0 0 0 0
Tőkeváltozás 0 0 0 0
Lekötött tartalék 0 0 0 0
Értékelési tartalék 0 0 0 0
Tárgyévi eredmény 0 154 0 154
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0
Egyéb 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 0 0
Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 0
– ebből adóköteles 0 0 0 0
– ebből adómentes 0 0 0 0
Természetbeni juttatások összesen 0 0 0 0
– ebből adóköteles 0 0 0 0
– ebből adómentes 0 262 0 262
Egyéb juttatások 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 0 0 0 0
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott 0 0 0 0
Pénzbeli juttatások 0 0 0 0
Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 0
Egyéb juttatások 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 0 0 0 0
MINDÖSSZESEN: 0 262 0 262

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás
előző évi tárgyévi % Ft
Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0
Nemzeti Civil Alapprogram 0 0 0 0
Nemzeti Sporthivatal 0 0 0 0
Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0
Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0
Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0
Magánszemélyektől Csónakház felújítás és programtámogatás 0 69 0 69
Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0
Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0
Közhasznú szervezettől 0 0 0 0
SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0
Egyéb 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft
Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0
Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0
Szja mentes 0 0 0,00 0
Szja köteles 0 0 0,00 0
Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0
Költségtérítések* 0 0 0,00 0
0 0 0,00 0
0 0 0,00 0
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0
Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0
Egyéb juttatások 0 0 0,00 0
ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0
* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.